Świadczymy pomoc prawną w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego. W zdecydowanej większości wypadków chodzi o reprezentację w procesie sądowym. Jeśli jednak jest to możliwe, dążymy do rozstrzygnięcia przy wykorzystaniu mediacji, poradnictwa czy terapii rodzinnej. Spotkanie z mediatorem, psychologiem czy psychologiem dziecięcym czasem służą rodzinie bardziej niż proces. Jeżeli te metody zawiodą, lub jeśli nie ma woli polubownego załatwienia sporu, pozostaje droga sądowa. 
Specjalizujemy się w reprezentacji procesowej w sprawach o rozwód i separację, w sprawach o podział majątku wspólnego, dochodzeniu i egzekwowaniu alimentów, w sprawach dotyczących władzy rodzicielskiej – wykonywania władzy rodzicielskiej, pozbawienia, ograniczenia i rozstrzygania o istotnych sprawach dziecka oraz w sprawach dotyczących ustalania, wykonywania i egzekwowania kontaktów z dziećmi. Wspieramy Klientów również we wszystkich innych sprawach rodzinnych i opiekuńczych, takich jak: umowy majątkowe małżeńskie (intercyzy), rozstrzyganie w sprawach zarządu majątkiem dziecka, przysposobienie (adopcja), opieka i piecza zastępcza czy ustalenie i zaprzeczenie pochodzenia dziecka.